Banner 1Banner 2Banner 3
Sản phẩm tiêu biểu
Sản xuất chế tạo máy móc, linh kiện cơ khí cung cấp cho các nhà máy, dây chuyền sản xuất....
Giới thiệu công ty Việt Quốc

Thöa Quùy khaùch

 Chuùng toâi laø   : COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI VAØ DÒCH VUÏ VIEÄT QUOÁC.

Ñòa chæ         : 184 Ñöôøng 19/5B, Phöôøng Taây Thaïnh, Quaän Taân Phuù, TPHCM

Maõ soá thueá    : 0302250119

 Coâng ty chuùng toâi laø coâng ty chuyeân kinh doanh vaø cung caáp caùc dòch vuï chaát löôïng cao thuoäc laõnh vöïc khuoân maãu ngaønh nhöï:

 King doanh caùc duïng cuï, ñoà gaù khuoân cuûa haõng MATCHLING TOOLING CO.,LTD

  • Kinh doanh Daây ñoàng caét daây, phuï tuøng maùy caét day cuûa Haøn Quoác
  • Kinh doanh caùc loaïi maùy haøn khuoân vaø vaät lieäu haøn chaát löôïng cao (theùp NAK80, STAVAX, cuûa haõng SANWA SHOKO Nhaät baûn.Coâng ty chuùng toâi coù ñoäi nguõ kyõ sö giaøu kinh nghieäm, ñaõ töøng ñöôïc ñaøo chuyeânnghaønh ôû nöôùc ngoaøi luoân luoân saün loøng phuïc vuï Quùy khaùch haøng.  Vaø ñöôïc tieáp tuïc phaùt trieån cuøng Quùy khaùch haøng naâng cao trình ñoä coâng nghieäp Vieät Nam, vaän duïng ñöôïc caùc maùy moùc coâng nghieäp hieän ñaïi, öùng duïng coâng ngheä CAD-CAM vaøo saûn xuaát khuoân maãu .Traân trong kính chaøo
  •  
  • Coâng ty Vieät Quoác raát mong thieát laäp ñöôïc moái quan heä toát ñeïp vôùi Quùy khaùch haøng
  • Coâng ty Vieät Quoác chuùng toâi coù theå töï haøo laø chuùng toâi coù theå ñöa ra ñöôïc nhöõng dòch vuï haäu maõi toát nhaát cho Quùy khaùch haøng..
  • Khaùch haøng cuûa chuùng toâi laø nhöõng coâng ty lôùn coù uy tín trong ngaønh nhöïa, khuoân maãu nhö Coâng ty Minh Ñaït, Coâng ty ABCD, Coâng ty MITSUBA
  •  

more
Công ty Cơ khí Việt Quốc
LoMatching ToolingNam Viet Mold